Slogan_Đại Học Quốc Gia_en

Bar_menu_English

Search:

About us

Giới thiệu về Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Nhằm đảm bảo chất lượng Giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục vào ngày 29 tháng 4 năm 2010 theo quyết định số 1090/QĐ – ĐHYHN ngày 29 tháng 4 năm 2010
 
1. Về chức năng, nhiệm vụ:
  Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám Hiệu trong công tác lãnh đạo, Khảo thí, quản lý về Đảm bảo chất lượng, phát triển giáo dục Y học, đánh giá và kiểm định chất lượng của ĐHY Hà Nội.

- Điều phối, tổ chức công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong trường.

- Nghiên cứu, hoạt động dịch vụ khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực có liên quan và tham gia tổ chức đào tạo đại học, sau đại học theo sự phân công của Hiệu trưởng ĐHYHN.

2 Các hoạt động do trung tâm thực hiện

    Xây dựng hệ thống và cơ sở đảm bảo chất lượng của Nhà trường như xây dựng hệ thống chỉ số đảm bảo chất lượng của Nhà trường; Xây dựng các quy trình, tiêu chuẩn chất lượng giáo dục như chuẩn đầu ra cho các đối tượng sinh viên và học viên thuộc các hệ đào tạo của Nhà trường; quy trình theo dõi, giám sát, v.v.

- Thực hiện các hoạt động theo dõi và đánh giá chất lượng của Nhà trường như tham gia thanh tra, kiểm tra các hoạt động dạy và học của Nhà trường; Báo cáo tự đánh giá; Thu thập, tổng hợp, báo cáo cơ sở dữ liệu giáo dục hàng năm; Thu thập các chỉ số theo dõi chất lượng về các mặt hoạt động của Nhà trường; Thu nhận và phân tích phản hồi của sinh viên và giảng viên liên quan đến chất lượng giáo dục của Nhà trường, v.v.

- Tổ chức các hoạt động phong trào và bình chọn như “Giảng viên được sinh viên bình chọn nhiều nhất” hàng năm, v.v.

- Đề xuất và thực hiện các can thiệp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và khả thí của Nhà trường, v.v.

- Điều tra nghiên cứu nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động dịch vụ KH-CN trong các lĩnh vực có liên quan.

-     

© 2018 - Center for Educational Testing and Quality Assessment
Vietnam National University - Ho Chi Minh City
Powered by Web7Màu.

Address:  Room 403, VNU Headquarter, Linh Trung ward, Thủ Đức District, HCM city
Tel: 08.3724.2181, Internal number: 1415 - Fax: 08.3724.2162
Email: ttkt@vnuhcm.edu.vn
 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0